How to write a marketing plan for your Appmaker App

Appmaker
6 min readAug 22, 2023

Creating a marketing plan is like setting up a roadmap for your app’s success. You wouldn’t start a road trip without knowing your destination or how you’re getting there, right? A marketing plan is no different. It helps you set clear goals and figure out the best way to reach your customers.

අලෙවිකරණ සැලැස්මක් (Marketing Plan) නිර්මාණය කිරීම ඔබේ යෙදුමේ සාර්ථකත්වය සඳහා මාර්ග සිතියමක් සැකසීම වැනිය. අලෙවිකරණ සැලැස්මක් ඔබට පැහැදිලි ඉලක්ක තැබීමට සහ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීමට හොඳම මාර්ගය සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Step 1: Know Your Audience - Before you can sell anything, you need to know who you’re selling to. Are they teenagers who love gaming? Or busy moms looking for quick recipes? Once you know your audience, you can tailor your digital services to meet their needs.

ඔබට ඕනෑම දෙයක් විකිණීමට පෙර, ඔබ විකුණන්නේ කාටදැයි දැනගත යුතුය. ඔවුන් ක්‍රීඩා වලට ප්‍රිය කරන යෞවනයන්ද? නැතහොත් ඉක්මන් වට්ටෝරු සොයන කාර්යබහුල මව්වරුන්ද? ඔබ ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් දැනගත් පසු, ඔබට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඔබේ ඩිජිටල් සේවාවන් සකස් කළ හැක.

Step 2: Set Clear Goals - What do you want to achieve? More subscribers, higher revenue, or maybe more followers on social media? Having clear goals will help you measure success and make changes if things aren’t going as planned.

ඔබට සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කුමක්ද? වැඩි ග්‍රාහකයින්, ඉහළ ආදායමක්, නැතහොත් සමාජ මාධ්‍යවල වැඩි අනුගාමිකයින් විය හැකිද? පැහැදිලි ඉලක්ක තිබීම සාර්ථකත්වය මැනීමට සහ සැලසුම් කළ පරිදි දේවල් සිදු නොවන්නේ නම් වෙනස්කම් කිරීමට උපකාරී වේ.

Step 3: Budget and Resources - You’ve got to spend money to make money, but you should spend it wisely. Whether you’re planning to use online ads, social media, or email marketing, consider how much you can afford to spend to reach your goals.

ඔබට මුදල් ඉපයීමට මුදල් වියදම් කිරීමට සිදු වේ, නමුත් ඔබ එය ඥානවන්තව වියදම් කළ යුතුය. ඔබ සබැඳි දැන්වීම්, සමාජ මාධ්‍ය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණය භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කරන්නේද, ඔබේ ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට ඔබට කොපමණ මුදලක් වැය කළ හැකිද යන්න සලකා බලන්න.

Step 4: Choose Your Channels - Where does your audience hang out online? If it’s Instagram, then that’s where you should focus your efforts. If they prefer reading long articles, maybe a blog would work better. Choose platforms that align with your target audience.

ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් අන්තර්ජාලය හරහා ගැවසෙන්නේ කොහේද? එය Instagram නම්, ඔබ ඔබේ උත්සාහය අවධානය යොමු කළ යුත්තේ එතැනටයි. ඔවුන් දිගු ලිපි කියවීමට කැමති නම්, සමහර විට බ්ලොග් එකක් වඩා හොඳ වනු ඇත. ඔබේ ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින් සමඟ සමපාත වන වේදිකා තෝරන්න.

Step 5: Content Planning - What are you going to say to your audience? You need content that grabs attention and adds value. Videos, articles, and graphics can all be useful tools. Make sure to plan this out in a content calendar.

ඔබ ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්නට යන්නේ කුමක්ද? ඔබට අවධානය ආකර්ෂණය කර වටිනාකමක් එකතු කරන අන්තර්ගතයක් (Content) අවශ්‍ය වේ. වීඩියෝ, ලිපි සහ ග්‍රැෆික්ස් සියල්ල ප්‍රයෝජනවත් මෙවලම් විය හැක. අන්තර්ගත දින දර්ශනයකින් (Content Calendar) මෙය සැලසුම් කිරීමට වග බලා ගන්න.

Step 6: Execute the Plan - Start putting your plan into action. Create and share content, run ads, and engage with your audience online.

ඔබේ සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවීම ආරම්භ කරන්න. අන්තර්ගතය (Content) සාදන්න සහ බෙදා ගන්න, දැන්වීම් කරන්න, සහ සබැඳිව ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් සමඟ සම්බන්ධ වන්න.

Step 7: Monitor and Adapt - You’re not going to get everything right the first time. Use tools like Google Analytics to see what’s working and what isn’t. If something isn’t giving you the results you want, don’t be afraid to change your approach.

ඔබ පළමු වරට සියල්ල නිවැරදිව ලබා ගැනීමට යන්නේ නැත. Google Analytics වැනි මෙවලම් භාවිතා කර ක්‍රියා කරන්නේ කුමක්ද සහ නැති දේ බලන්න. යමක් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ලබා නොදෙන්නේ නම්, ඔබේ ප්‍රවේශය වෙනස් කිරීමට බිය නොවන්න.

Below is a simple marketing plan that you can follow for your Appmaker Apps.

ඔබගේ Appmaker යෙදුම් සඳහා ඔබට අනුගමනය කළ හැකි සරල අලෙවිකරණ සැලැස්මක් (Marketing Plan) පහත දැක්වේ.

Simple Digital Marketing Plan

Quick Overview

 • What is your business about? What do you hope to achieve?
 • ඔබේ ව්‍යාපාරය කුමක් ගැනද? ඔබ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

Who Are You Selling To? ඔබ විකුණන්නේ කාටද?

 • Describe the people who would be interested in your digital service. Are they young people, parents, or maybe professionals?
 • ඔබේ ඩිජිටල් සේවාව ගැන උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින් විස්තර කරන්න. ඔවුන් යෞවනයන්, දෙමාපියන් හෝ සමහර විට වෘත්තිකයන්ද?

What’s Your Goal? ඔබේ ඉලක්කය කුමක්ද?

 • Decide on one or two main things you want to achieve. For example, “Get 50 new subscribers this month.”
 • ඔබට සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන කරුණු එකක් හෝ දෙකක් තීරණය කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, “මේ මාසයේ නව ග්‍රාහකයින් 50ක් ලබා ගන්න.”

What Can You Spend? ඔබට කළ හැක්කේ කුමක්ද?

 • How much money can you realistically put into marketing? Don’t forget your time is also valuable.
 • ඔබට යථාර්ථවාදීව අලෙවිකරණය සඳහා කොපමණ මුදලක් යෙදිය හැකිද? ඔබේ කාලයත් වටින බව අමතක කරන්න එපා.

Where Will You Promote? ඔබ ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ කොහේද?

 • Pick one or two platforms where your audience hangs out. This could be Instagram, a blog, or even email.
 • ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් ගැවසෙන වේදිකාවක් හෝ දෙකක් තෝරන්න. මෙය Instagram, බ්ලොග්, හෝ ඊමේල් විය හැක.

What Will You Share? ඔබ බෙදා ගන්නේ කුමක් ද?

 • Plan the kinds of posts or emails you’ll create. Will it be tips, product updates, or special offers?
 • ඔබ නිර්මාණය කරන පළ කිරීම් හෝ ඊමේල් වර්ග සැලසුම් කරන්න. එය ඉඟි, නිෂ්පාදන යාවත්කාලීන, හෝ විශේෂ දීමනා වේවිද?

Action Steps ක්රියාකාරී පියවර

 • List down simple steps to make it all happen. For example:
 1. Post twice a week on Instagram.
 2. Send a weekly email to subscribers.

ඒ සියල්ල සිදු කිරීම සඳහා සරල පියවර ලැයිස්තුගත කරන්න. උදාහරණ වශයෙන්:

 1. Instagram හි සතියකට දෙවරක් පළ කරන්න.
 2. ග්‍රාහකයින්ට සතිපතා විද්‍යුත් තැපෑලක් යවන්න

Check Your Progress ඔබේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කරන්න

 • Decide how you’ll know if you’re succeeding. This could be through the number of new subscribers, website visits, or direct sales.
 • ඔබ සාර්ථක වන්නේ දැයි ඔබ දැන ගන්නේ කෙසේදැයි තීරණය කරන්න. මෙය නව ග්‍රාහකයින් සංඛ්‍යාව, වෙබ් අඩවි පැමිණීම් හෝ සෘජු විකුණුම් හරහා විය හැක.

Plan B

 • Have a backup idea if things don’t work out. For example, if Instagram isn’t working, maybe try a different type of content or switch to another platform.
 • දේවල් සාර්ථක නොවන්නේ නම් backup අදහසක් තබා ගන්න. උදාහරණයක් ලෙස, Instagram ඔබ අපේක්ෂා කළ පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම්, අන්තර්ගතය වෙනස් ලෙස පළ කිරීමට උත්සාහ කරන්න හෝ Facebook වැනි වෙනත් වේදිකාවකට මාරු වන්න.

EXAMPLE MARKETING PLAN

Quick Overview

 • Our app, “KoreaJobs,” connects Sri Lankans with job opportunities in South Korea. We aim to become the go-to digital platform for overseas job seekers within the next six months.
 • අපගේ යෙදුම, “KoreaJobs”, දකුණු කොරියාවේ රැකියා අවස්ථා සමඟ ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්බන්ධ කරයි. ඉදිරි මාස හය ඇතුළත විදේශ රැකියා සොයන්නන් සඳහා ඩිජිටල් වේදිකාව බවට පත්වීම අපගේ අරමුණයි.

Who Are You Selling To?

 • Target Audience: Sri Lankans aged 18–45, interested in working overseas, especially in South Korea.
 • ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින්: වයස අවුරුදු 18–45 අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන්, විදේශයන්හි, විශේෂයෙන්ම දකුණු කොරියාවේ සේවය කිරීමට උනන්දු අය.

What’s Your Goal?

 • Gain 1,000 subscribers and 200 active users in the first month.
 • පළමු මාසය තුළ ග්‍රාහකයින් 1,000 ක් සහ ක්‍රියාකාරී පරිශීලකයින් 200 ක් ලබා ගන්න.

What Can You Spend?

 • Budget: Rs. 10,000 for marketing efforts in the first month.
 • Time: 10 hours a week.
 • අයවැය: පළමු මාසයේ අලෙවිකරණ උත්සාහයන් සඳහා රු.10,000.
 • වේලාව: සතියකට පැය 10 යි.

Where Will You Promote?

 • Facebook, due to its popularity in Sri Lanka and ability to target specific demographics.
 • Facebook, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියත්වය සහ නිශ්චිත ජනවිකාස ඉලක්ක කර ගැනීමේ හැකියාව හේතුවෙන්.

What Will You Share?

 • Facebook: Testimonials, job success stories, and how-to guides (e.g., “How to Apply for a South Korean Visa”).
 • Facebook: සහතික, රැකියා සාර්ථක කථා, සහ මඟපෙන්වීම් (උදා: “දකුණු කොරියානු වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද”).

Action Steps

 1. Set up a Facebook Business page specifically for “KoreaJobs.” “KoreaJobs” සඳහා විශේෂයෙන් Facebook ව්‍යාපාර පිටුවක් සකසන්න.
 2. Design 4 Facebook posts for the first week, focusing on app features and benefits. යෙදුම් විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් පළමු සතිය සඳහා ෆේස්බුක් පළ කිරීම් 4ක් සැලසුම් කරන්න.

Check Your Progress

 • Use Facebook Insights to track engagement, reach, and the number of new page likes.
 • Monitor the number of subscribers and active users.
 • නියැලීම, ළඟා වීම සහ නව පිටු කැමති ගණන නිරීක්ෂණය කිරීමට Facebook Insights භාවිත කරන්න.
 • ග්‍රාහකයින් සහ ක්‍රියාකාරී පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව නිරීක්ෂණය කරන්න.

Plan B

 • If Facebook posts aren’t reaching enough people after two weeks, invest in Facebook ads targeted at our specific audience.
 • සති දෙකකට පසු Facebook පළ කිරීම් ප්‍රමාණවත් පුද්ගලයින් වෙත ළඟා නොවන්නේ නම්, අපගේ විශේෂිත ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කරගත් Facebook දැන්වීම් සඳහා ආයෝජනය කරන්න.

There you have it — a straightforward guide to creating a marketing plan focused on digital services. Each step is like a puzzle piece; put them all together, and you’ll have a complete picture of how to succeed online.

--

--

Appmaker

Appmaker is a code less App creation platform. We offer a range of powerful app templates that you can easily customise to bring your app idea to life.