How to Integrate Your Value Proposition into a Business Model Canvas for Your Appmaker App

Appmaker
5 min readSep 7

--

Introduction

In a previous article, we explored the concept of crafting a robust value proposition for applications developed on the Appmaker platform. Today, we extend that conversation by elaborating on how to incorporate this value proposition into a Business Model Canvas, a strategic tool that is instrumental for long-term planning and success.

පෙර ලිපියක, අපි Appmaker වේදිකාවේ සංවර්ධනය කරන ලද යෙදුම් සඳහා ශක්තිමත් වටිනාකම් යෝජනාවක් (value proposition) සැකසීමේ සංකල්පය දෙස බැලුවෙමු. අද අපි එම සංවාදය දිගු කරන්නේ දිගුකාලීන සැලසුම් සහ සාර්ථකත්වය සඳහා උපකාරී වන උපාය මාර්ගික මෙවලමක් වන business model canvas මෙම value proposition ඇතුළත් කරන්නේ කෙසේද යන්න විස්තර කරමිනි.

What is a Business Model Canvas?

A Business Model Canvas is a visual framework that provides a holistic view of the various elements that constitute a business. It is usually presented as a large visual chart with elements describing a company’s or product’s value proposition, infrastructure, customers, finances, and more. The canvas is segmented into the following nine components
Business Model Canvas යනු ව්‍යාපාරයක් වන විවිධ අංගයන් පිළිබඳ පරිපූර්ණ දැක්මක් සපයන දෘශ්‍ය රාමුවකි. එය සාමාන්‍යයෙන් සමාගමක හෝ නිෂ්පාදනයේ value proposition, යටිතල පහසුකම්, පාරිභෝගිකයන්, මූල්‍ය සහ තවත් දේ විස්තර කරන අංග සහිත විශාල දෘශ්‍ය ප්‍රස්ථාරයක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ. කැන්වසය පහත සඳහන් සංරචක නවයකට බෙදා ඇත::

 1. Value Proposition
 2. Customer Segments
 3. Channels
 4. Customer Relationships
 5. Revenue Streams
 6. Key Resources
 7. Key Activities
 8. Key Partnerships
 9. Cost Structure

Importance of the Value Proposition in a Business Model Canvas

The value proposition serves as the nucleus of the Business Model Canvas. It articulates the unique value that your application brings to the market, hence shaping how all other elements of the canvas are developed.
Business Model Canvas න්‍යෂ්ටිය ලෙස value proposition ක්‍රියා කරයි. එය ඔබේ යෙදුම වෙළඳපොළට ගෙන එන අද්විතීය අගය ප්‍රකාශ කරයි, එබැවින් කැන්වසයේ අනෙකුත් සියලුම අංග සංවර්ධනය වන ආකාරය හැඩගස්වයි.

Steps to Integrate Your Value Proposition

Identify Your Value Proposition

If you have not yet determined your value proposition, please refer to our previous article that outlines the methodology for its identification. This is a critical first step before proceeding.
ඔබ තවමත් ඔබේ වටිනාකම් ප්‍රස්තුතය (value proposition) තීරණය කර නොමැති නම්, එය හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවේදය ගෙනහැර දක්වන අපගේ පෙර ලිපිය වෙත යොමුවන්න. මෙය ඉදිරියට යාමට පෙර තීරණාත්මක පළමු පියවරකි.

Place Your Value Proposition in the Canvas

In the Business Model Canvas, the value proposition is typically situated at the center. It is imperative to articulate this element clearly and succinctly, ensuring that it is easily comprehensible.

Business Model කැන්වසයේ, value proposition සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යයේ පිහිටා ඇත. වටිනාකම් ප්‍රස්තුතය (value proposition) පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි බව සහතික කරමින් පැහැදිලිව සහ සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Connect the Value Proposition to Other Components

The value proposition is intrinsically linked to other components on the canvas. Business Model කැන්වසයේ ඇති අනෙකුත් සංරචක වලට සහජයෙන්ම සම්බන්ධ වේ:

 • Customer Segments: Who are the specific groups of people that would benefit from your app? ඔබගේ යෙදුමෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන විශේෂිත පුද්ගලයින් කණ්ඩායම් කවුද?
 • Channels: Through what avenues will your app be promoted and accessed? ඔබගේ යෙදුම ප්‍රවර්ධනය කර ප්‍රවේශ වන්නේ කුමන මාර්ග හරහාද?
 • Customer Relationships: How will you manage user interaction and engagement? ඔබ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා සහ නියැලීම කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

Align Your Value Proposition with Revenue Streams and Cost Structure

It is crucial to examine how your value proposition relates to financial aspects. ඔබේ value proposition මූල්‍ය අංශවලට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේදැයි පරීක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

 • Revenue Streams: How will your app generate income? Subscription fees, advertisements, or partnerships? ඔබගේ යෙදුම ආදායම උපයන්නේ කෙසේද? දායක ගාස්තු, වෙළඳ දැන්වීම්, හෝ හවුල්කාරිත්වයන්?
 • Cost Structure: What are the primary expenses involved in sustaining the app? යෙදුම පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූලික වියදම් මොනවාද?

Validate Through Customer Feedback

Continuous validation through customer feedback is essential. This iterative process refines the canvas over time.පාරිභෝගික feedback හරහා අඛණ්ඩ වලංගුකරණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම පුනරාවර්තන ක්රියාවලිය කාලයත් සමඟ කැන්වසය පිරිපහදු කරයි.

Example: Educational App for Advanced-Level Math Students in Sri Lanka

For this example we’ll take an educational app tailored for advanced-level students in Sri Lanka who are enrolled in the Math Stream. Here’s how each component of the Business Model Canvas could be filled out for such an app. මෙම උදාහරණය සඳහා අපි ගණිත විෂය ධාරාවට ඇතුළත් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා සකස් කරන ලද අධ්‍යාපනික යෙදුමක් ගනිමු. එවැනි යෙදුමක් සඳහා ව්‍යාපාර ආකෘති කැන්වසයේ එක් එක් සංරචක පිරවිය හැකි ආකාරය මෙන්න::

 • Value Proposition: “Empowering Advanced-Level Math Students in Sri Lanka with Comprehensive Learning Resources.” “විස්තීරණ ඉගෙනුම් සම්පත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ ගණිත සිසුන් සවිබල ගැන්වීම.”
 • Customer Segments: Advanced-level students in Sri Lanka focused on Math, as well as teachers and educational institutions that may benefit from the app’s resources. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ සිසුන් ගණිතය කෙරෙහි මෙන්ම යෙදුමේ සම්පත්වලින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි ගුරුවරුන් සහ අධ්‍යාපන ආයතන කෙරෙහි අවධානය යොමු කළහ.
 • Channels: Promotional campaigns on educational websites, partnerships with schools, and exposure on social media platforms popular among students such as Facebook. අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවිවල ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපාර, පාසල් සමඟ හවුල්කාරිත්වය සහ ෆේස්බුක් වැනි සිසුන් අතර ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල නිරාවරණය.
 • Customer Relationships: A Facebook page where customer can directly inquire and keep up to date on app content. Send regular push messages to the customers. A rich FAQ section to guide users through the learning materials. පාරිභෝගිකයාට යෙදුම් අන්තර්ගතය පිළිබඳව සෘජුවම විමසා යාවත්කාලීනව තබා ගත හැකි Facebook පිටුවකි. පාරිභෝගිකයින්ට නිතිපතා PUSH messages යවන්න. පරිශීලකයින්ට මග පෙන්වීම සඳහා නිතර අසන පැන අංශයක් (FAQ).
 • Revenue Streams: The primary revenue stream will be subscription fees for accessing premium features on the app. One time fee’s for accessing time limited content. ප්‍රාථමික ආදායම් ප්‍රවාහය යෙදුමේ වාරික විශේෂාංග වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා දායක ගාස්තු වේ. දෙවන ප්‍රවාහයක් කාල සීමා සහිත අන්තර්ගතයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා එක් වරක් ගාස්තුවක් වනු ඇත.
 • Key Resources: A robust library of articles, MCQs, and other educational materials; customer service to support end users. ලිපි, MCQ සහ අනෙකුත් අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍යවලින් සමන්විත ශක්තිමත් පුස්තකාලයක්; අවසාන පරිශීලකයින්ට සහාය වීමට පාරිභෝගික සේවාව.
 • Key Activities: Content creation, quality assurance for educational materials, marketing activities, and customer service. අන්තර්ගත නිර්මාණය, අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍ය සඳහා තත්ත්ව සහතිකය, අලෙවිකරණ ක්‍රියාකාරකම් සහ පාරිභෝගික සේවය.
 • Key Partnerships: Educational institutions, curriculum experts for content validation, and tech partners for maintaining app infrastructure. අධ්‍යාපන ආයතන, අන්තර්ගත වලංගු කිරීම සඳහා විෂයමාලා විශේෂඥයින් සහ යෙදුම් යටිතල පහසුකම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා තාක්ෂණික හවුල්කරුවන්.
 • Cost Structure: The major costs would include content development, marketing, and time spent attending to customer inquires. ප්‍රධාන වියදම් අතර අන්තර්ගත සංවර්ධනය, අලෙවිකරණය සහ පාරිභෝගික විමසීම්වලට සහභාගී වීමට ගතවන කාලය ඇතුළත් වේ.

You can view the business model canvas for the example here.
This example demonstrates the power of aligning each component of the Business Model Canvas around a focused value proposition.

Conclusion

The Business Model Canvas serves not merely as a visual aid but as a comprehensive strategy document. The value proposition is pivotal, yet its true power is unleashed when seamlessly integrated with all other components of the canvas. This meticulous planning and alignment are imperative for long-term success and sustainability. Therefore, it is strongly recommended to engage in this exercise to map out the strategic trajectory of your Appmaker application.

--

--

Appmaker

Appmaker is a code less App creation platform. We offer a range of powerful app templates that you can easily customise to bring your app idea to life.